UKS - NIP i REGON

Numer Statystyczny REGON

Zgodnie z Zarządzeniem (Zarządzenie nr 74 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 listopada 1989 r. (Dz. Urz. GUS nr 26 poz. 131) o nadaniu numeru statystycznego "REGON"), każda jednostka organizacyjna podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w Urzędzie Statycznym właściwym dla siedziby organizacji.

Wymagane dokumenty:

 • Wyciąg z ewidencji UKS lub wypis z rejestru stowarzyszeń
 • Statut
 • Wniosek RG - 1

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP
Zgodnie z Ustawą (Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. nr 142 poz.702)) wszyscy podatnicy podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu w Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby organizacji w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej - NIP.

Dokumenty stanowiące podstawe nadania NIP:

 • Wyciąg z ewidencji UKS lub wypis z rejestru stowarzyszeń
 • Statut
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • Umowę najmu, własności lub użyczenia lokalu
 • Umowę bankową o nadaniu nr konta
 • Wniosek druku NIP-2

Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach zwišzanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Podatnicy podają NIP na żądanie:

 • Organów administracji rządowej i samorządowej
 • Organów kontroli skarbowej
 • Przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli
 • Banków
 • Stron czynności cywilno-prawnych
 • Płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych

UKS - Jak założyć?

Aby założyć Uczniowski Klub Sportowy należy:

Zebrać 15 osób dorosłych chętnych do założenia Klubu, które na zebraniu założycielskim powołają Zarząd oraz uchwalą Statut Klubu

Następnie, niżej wymienione dokumenty należy zanieść do starosty powiatu, który zarejestruje Klub:

 • Wniosek komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji,
 • Listę założycieli (co najmniej 15 dorosłych osób),
 • Listę obecności na zebraniu założycielskim,
 • Protokół z zebrania założycielskiego,
 • 3 egzemplarze statutu.
Wzory dokumentów oraz gotowe do wydruku formularze znajdują się poniżej:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

RAMOWY STATUT UKS

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI SKŁADU ZARZĄDU

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI ZMIANY ADRESU UKS

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI ZMIANY SKŁADU ZARZADU

UKS - Co to jest?

 • Uczniowski Klub Sportowy jest klubem przeznaczonym dla najmłodszych zawodników uprawiających sport.
 • UKS jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia, tworzy się go z myślą o dzieciach i to one są jego głównymi członkami.
 • UKS założyć może 15 dorosłych osób - rodziców, wychowawców, nauczycieli.
 • Opiekę nad UKS sprawują trenerzy lub nauczyciele WF w szkole.
 • Najczęściej Uczniowskie Kluby Sportowe tworzone są przy szkołach i Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji.
 • Każdy Uczniowski Klub Sportowy może starać się o otrzymanie sprzętu sportowego, który pomoże Wam w uprawianiu danej dyscypliny sportu.
 • UKS może zajmować się jedną (np. hokejem na trawie) bądź kilkoma dyscyplinami sportu.
Newsletter — zapisz się