Polski Związek Hokeja na Trawie

Przed nami Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZHT

Zarząd PZHT na podstawie Statutu Związku, podjął uchwałę o zwołaniu
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZHT.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT odbędzie się w dniu 29 czerwca
2024 roku w Poznaniu w siedzibie Związku ul. Starołęcka 36 Poznań o godz. 11:00 w I
terminie. W przypadku braku kworum, II termin WZD wyznaczony zostaje na godz. 11:30 w
tym samym miejscu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZHT:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZHT
 2. Wybór Prezydium, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza
 3. Wybór Komisji:
  a. Mandatowo – Skrutacyjnej
  b. Uchwał i Wniosków
 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZHT i
  jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie regulaminu obrad
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności PZHT
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZHT
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZHT
 10. Przedstawienie opinii biegłego Rewidenta za rok 2023
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZHT
 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZHT
 14. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
 15. Wolne głosy i wnioski
 16. Zamknięcie obrad

Filip Sobczak