Polski Związek Hokeja na Trawie

Przed nami Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT

25 września o godz. 17:00 w siedzibie Polskiego Związku Hokeja na Trawie przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT.

W przypadku braku kworum, II termin WZD wyznaczony zostaje na godz. 17:30 w tym samym miejscu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Powołanie Prezydium, w tym przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza. 
 3. Powołanie komisji mandatowej.
 4. Sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania przez komisję mandatową.
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Zatwierdzenie regulaminu Zgromadzenia.
 9. Wystąpienia gości.
 10. Wybór komisji wyborczej, w celu weryfikacji zgłoszonych kandydatów na członków władz Związku.
 11. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 
 12. Podjęcie uchwały o wysokości i przeznaczeniu składek członkowskich PZHT oraz w sprawie wykluczenia członków nie opłacających składek zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3 statutu związku 
 13. Przedstawienie opinii biegłego Rewidenta za rok 2019.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 i dyskusja.
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019 i
  dyskusja. 
 17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 r.
 18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
 19. Głosowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019. 
 20. Przerwa kawowa
 21. Przedstawienie sprawozdania przez komisję Skrutacyjną z przeprowadzonych głosowań.
 22. Przyjęcie przez komisję wyborczą zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu. 
 23. Przeprowadzenie wyboru członków zarządu.
 24. Zliczenie głosów przez komisję skrutacyjną i przedstawienie sprawozdania z wyborów do zarządu. 
 25. Przerwa kawowa.
 26. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i propozycji uchwał oraz
  głosowanie nad nimi.
 27. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje zmiany w prawie o stowarzyszeniach dotyczące zgromadzeń władz stowarzyszeń, w tym możliwość odbycia Zgromadzenia w sposób zdalny. W związku z powyższym Delegaci mogą uczestniczyć w zgromadzeniu za pośrednictwem łączy internetowych.

Filip Sobczak