Polski Związek Hokeja na Trawie

Zapytanie ofertowe: biegły rewident

Polski Związek Hokeja na Trawie ogłasza procedurę zapytań ofertowych, której celem jest wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez
biegłego rewidenta

Polski Związek Hokeja na Trawie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Starołęcka 36, na podstawie
uchwały Zarządu z dnia 17 listopada 2021 r., ogłasza procedurę zapytań ofertowych, której
celem jest wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego PZHT za rok 2021 i sporządzenia opinii z tego badania.

Termin zakończenia badania i wydania opini zostanje ustalony na dzień 15 maja 2022 roku.
Oferent musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów oraz spełniać warunki do bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia, zawierające informację o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto, dane kontaktowe
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy dostarczyć do dnia 15.12.2021 r. do
godziny 12.00 na adres Biura Polskiego Związku Hokeja na Trawie z siedzibą w Poznaniu 61-
361, przy ul. Starołęcka 36.

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 ”.

Procedura i przebieg postępowania: Zarząd Związku rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi je Komisji Rewizyjnej PZHT, w celu wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2021. Wyboru biegłego rewidenta dokona Komisja Rewizyjna PZHT. W uzasadnionych wypadkach ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane.

Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo
gdy postępowanie zostanie zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. Organizator jest obowiązany powiadomić uczestnika postępowania, którego oferta zostałą wybrana albo przekazać informację o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Zastrzeżenia prawne:

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Piotr Wilkoński
Sekretarz Generalny PZHT

Filip Sobczak