Polski Związek Hokeja na Trawie

RODO

RODO:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Hokeja na Trawie w Poznaniu z siedzibą ul. Starołęcka 36 , 61-361 Poznań, tel: 61 861 88 90 e-mail: biuro@pzht.pl . 

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u Administratora). 

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZHT w Poznaniu jest Lena Lachowicz, kontakt możliwy jest pod adresem email:  iodo@pzht.pl lub adres: Polski Związek Hokeja na Trawie ul. Starołęcka 36 , 61-361 Poznań.

4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być  przekazywane poza EOG m.in. do FIH (Międzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie mająca siedzibę w  Szwajcarii) – Decyzja Komisji 2000/518/WE z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (Dz.U.L2015 z 25.8.2000,s.1). 

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2295&from=PL

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora. 

6. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy. 

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Ma Pan/Pani prawo do: 

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
  1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@pzht.pl
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.