Polski Związek Hokeja na Trawie

Konkurs na Dyrektora Biura PZHT

Polski Związek Hokeja na Trawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura PZHT.

 • Wymogi formalne:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawne;
 • Minimum 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – atut dodatkowy;
 • Znajomość odpowiednich przepisów, w tym: przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwych rozporządzeń;
 • Zdolności organizacyjne oraz umiejętności kierowania zespołem pracowniczym;
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i programów komputerowych;
 • Dyspozycyjność, w tym również gotowość do wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Brak przeciwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.
 • Podstawowy zakres obowiązków:
 • Reprezentowanie Biura PZHT w kontaktach zewnętrznych w zakresie ustalony przez Zarząd PZHT;
 • Organizacja i koordynacja pracy Biura PZHT oraz prowadzenie bieżących spraw Związku, w tym udzielenie urlopów i zwolnień z pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie zastępstw;
 • Ustalenie zakresów obowiązków poszczególnych pracowników Biura PZHT oraz zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura PZHT;
 • Ocena pracy pracowników Biura PZHT, podejmowanie decyzji w sprawie premii, awansów, wyróżnień i nagród, upomnień i kar;
 • Opracowywanie projektów planów pracy, budżetu oraz sprawozdań z działalności Związku;
 • Wdrażanie i realizacja uchwał i decyzji władz Związku;
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie realizowanej przez Związek działalności;
 • Współpraca ze sponsorami i partnerami Związku;
 • Współpraca z podmiotami członkowskimi Związku.

Przy ocenie kandydatów Komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZHT będzie brała w szczególności pod uwagę:

 • Posiadanie doświadczenia, udokumentowanie dokumentacją lub referencjami;
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołem ludzkim (zajmowane stanowiska);
 • Doświadczenie w zakresie pracy w organizacjach lub stowarzyszeniach,.
 • Wymagane dokumenty:
 • Życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • List motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności (studia podyplomowe, kursy, itp.);
 • Pisemne oświadczenie o niekaralaności;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz załącznikami należy składać w siedzibie PZHT:

Polski Związek Hokeja na Trawie – ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań, Polska, lub przesyłać e-mailem na adres: biuro@pzht.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2024 r. Oferty niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 • Procedura i przebieg konkursu:
 • Komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty i przedstawi wybrane kandydatury na stanowisko dyrektora Biura PZHT wraz z uzasadnieniem do rozpatrzenia przez Zarząd PZHT;
 • Komisja konkursowa przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;
 • Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować do Zarządu ZPHT o unieważnienie konkursu;
 • Wynik konkursu zostanie ogłoszony do dnia 25.04.2024 r. na stronie www.pzht.pl;
 • PZHT zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny na każdym etapie jego postępowania.

Filip Sobczak