Polski Związek Hokeja na Trawie

Przed nami Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT

Zarząd PZHT w dniu 25 kwietnia 2023 roku, na podstawie Statutu Związku, podjął uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT odbędzie się w dniu 25 czerwca 2023 roku w Poznaniu w siedzibie Związku ul. Starołęcka 36 Poznań o godz. 11:00 w I terminie. 

W przypadku braku kworum, II termin WZD wyznaczony zostaje na godz. 11:30 w tym samym miejscu.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT:

 1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia PZHT
 2. Wybór Prezydium, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza
 3. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo – Skrutacyjnej
  2. Uchwał i Wniosków
 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZHT i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności PZHT.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZHT.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZHT.
 10. Przedstawienie opinii biegłego Rewidenta za rok 2022.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności PZHT.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZHT. 
 14. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zamknięcie obrad.

Kluby i Okręgi zobowiązane są do nadesłania do dnia 28 maja 2023 roku zgłoszeń delegatów. Do dnia 4 czerwca 2023 roku, PZHT prześle komplet materiałów dotyczący SWZD na adresy delegatów.

Filip Sobczak