Regulamin dotyczący organizacji

turniejów finałowych Mistrzostw Polski w hokeju na trawie

na obiektach otwartych i w hali

 

 

 

§1

Organizator Konkursów

 

Organizatorem konkursów dotyczących wyłonienia współorganizatorów turniejów finałowych Mistrzostw Polski w hokeju na trawie na obiektach otwartych i w hali we wszystkich kategoriach wiekowych jest Polski Związek Hokeja na Trawie (PZHT).

 

§2

Adresaci konkursu

 

Adresatami konkursu są okręgowe związki hokeja na trawie, kluby hokejowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje posiadające uprawnienia do wykonywania takich zadań.

 

§3

Cele konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie współorganizatora zawodów organizowanych wraz z PZHT turniejów finałowych Mistrzostw Polski w hokeju na trawie na obiektach otwartych i w hali we wszystkich kategoriach wiekowych.

 

§4

Terminy konkursów

 

PZHT zobowiązany jest do ogłoszenia konkursu do 15 października w roku poprzedzającym termin rozegrania finałów Mistrzostw Polski.  

 

§5

Warunki zgłoszenia do konkursu

 

1. Termin składania ofert na współorganizowanie turniejów finałowych Mistrzostw Polski upływa w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia i będzie ściśle określony w ogłoszeniu przez PZHT.

2. Oferty muszą być złożone zgodnie z danymi wskazanymi we „wniosku o organizację” (zał. nr 1 – hala i zał. nr 2 - trawa) opracowanym przez PZHT i być zgodne z regulaminami PZHT.

3. PZHT dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie lub pisemnie w siedzibie PZHT.

4. Oferty, które wpłyną po terminie mogą nie być brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

 

§6

Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) złożenie oferty,

b) brak zobowiązań finansowych wobec PZHT,

c) przedstawienie założeń organizacyjnych zgodnie z § 5 pkt 2.

 

§7

Rozstrzygnięcie konkursów, sposób i miejsce ogłoszenia wyników konkursów

 

1.      W celu rozstrzygnięcia konkursu PZHT powoła komisję konkursową.

2.      Konkurs może być rozstrzygnięty nawet w przypadku kiedy wpłynie jedna oferta.

3.      Decyzje o rozstrzygnięciu konkursu zapadają w ciągu 14 dni.

4.      Komisja konkursowa może unieważnić lub odwołać konkurs bez podania przyczyny na każdym etapie.

5.      Rozstrzygnięcie konkursu zostaje ogłoszone na stronie internetowej PZHT a zwycięzca o tym fakcie zostaje poinformowany pisemnie i drogą e –mail.

6.      Nadesłane przez uczestników materiały nie będą zwracane przez PZHT.

 

     §8

Odwołania od decyzji

 

      Od decyzji Komisji konkursowej uczestnikom prawidłowo zoczonych ofert przysługuje prawo odwołania do Prezydium PZHT w ciągu 7 dni od dania ogłoszenia wyników konkursu.

 

                                                                                §9

Postanowienia końcowe

 

1.      Zwycięzca konkursu oraz PZHT w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia  wyników konkursu podpisują umowę na organizację zawodów finałowych na warunkach określonych w ofercie złożonej przez zwycięzcę, która będzie stanowiła załącznik do niniejszej umowy.

2.      W przypadku nie podpisania przez zwycięzcę konkursu umowy w ustalonym terminie zgodnie z § 9 pkt 1 z winy leżącej po jego stronie, PZHT  może odstąpić od jej podpisania.

3.      W przypadku, o którym mowa w § 9 pkt 2 Komisja konkursowa może wybrać do organizacji przedmiotowych mistrzostw innego oferenta bez zachowania terminów i procedur określonych w niniejszym regulaminie.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

ds. organizacji imprez hokejowych w kraju

 

Krzysztof Tratwal