Polski Związek Hokeja na Trawie
STATUT

STATUT

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Polski Związek Hokeja na Trawie zwany dalej „Związkiem” (w skrócie PZHT) jest ogólnokrajowym związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 USTAWY O SPORCIE  z dnia 25.06.2010r. (Dz. U. nr 127 poz. 857 z późn. zm.).

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Poznań.

§ 3

Polski Związek Hokeja na Trawie posiada osobowość prawną.

§ 4

1.  Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne Związku oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.

2.  Związek jest jedynym reprezentantem hokeja na trawie w kraju i za granicą.

3. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy Polish Hockey Association.

§ 5

1. Związek działa zgodnie z Ustawami – PRAWO O STOWARZYSZENIACH, USTAWĄ

O SPORCIE i niniejszym STATUTEM.

2. W zakresie swojej działalności Związek podlega nadzorowi Ministra Sportu i Turystyki.

3. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

4. Związek działa w zakresie hokeja na trawie na boiskach otwartych i w halach.

§ 6

1. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Hokeja (FIH) i może być członkiem innych międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. Związek jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

3. Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku
z organizacją lub uprawianiem sportu hokeja na trawie ze względów etnicznych, rasowych, płci, języka, religii, przekonań politycznych lub innego powodu jest zabroniona pod groźbą zastosowania sankcji dyscyplinarnych.

§ 7

Związek posiada odznakę organizacyjną oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

§ 8

1. Związek opiera swą działalność na aktywności społecznej członków zrzeszonych w nim organizacji i pozostałych działaczy.

2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

3. Związek zapewnia przestrzeganie przyjacielskich zasad uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem działania zmierzające do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji sportowej opartej na zasadzie równych szans konkurentów, a także eliminowania zjawisk korupcji i innych form oszustwa sportowego.

4. Wszyscy zawodnicy reprezentacji Polski w hokeju na trawie w różnych kategoriach wiekowych oraz osoby wchodzące w skład sztabu szkoleniowo-medycznego ww. reprezentacji z chwilą powołania lub nominacji do nich są zobowiązani udostępnić na zasadach wyłączności swój wizerunek w stroju reprezentanta kraju Związkowi, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku dla swoich celów gospodarczych
w zakresie wyznaczonym przez regulaminy PZHT, FEH i FIH.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9

Celem Związku jest:

1)    organizacja, popularyzacja i rozwój hokeja na trawie w Polsce,

2) reprezentowanie interesów hokeja na trawie w organizacjach krajowych
i międzynarodowych,

3)  podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju w formie amatorskiej
i profesjonalnej,

4) ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy hokejowych.

§ 10

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju hokeja na trawie,

2) prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

3) współpracę z wojewódzkimi związkami hokeja na trawie, regionalnymi
i ponadregionalnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej,

4) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów
i zasad uprawiania sportu,

5) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego,

6) realizację spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,

7) reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

8) przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

9) realizację całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji na uprawianie sportu,

10) określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodników,

11) ustalenie :

a) zasad organizacji współzawodnictwa sportowego,

b) składu kadry narodowej w hokeju na trawie w porozumieniu z właściwym ministrem do spraw kultury fizycznej i sportu,

c) zasad i trybu zmiany barw klubowych zawodników.

12) określenie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla umożliwienia im wypełnienia funkcji sędziego sportowego oraz przyznawanie licencji sędziego sportowego,

13) uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w przypadku utworzenia ligi zawodowej na zawarcie umowy między Polskim Związkiem Hokeja na Trawie a spółką zarządzającą ligą zawodową,

14) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów hokeja na trawie,

15) określenie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje
i wysokość wymierzanych kar,

16) prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego,

17) wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz programu „Sport wszystkich dzieci”,

18) wspomaganie i organizowanie imprez masowych, akademickich i szkolnych,

19) określenie trybu i zasad przyznawania licencji trenerom i instruktorom,

20) wyposażenie zawodników w stroje oraz inny sprzęt do hokeja na trawie,

21) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących hokeja na trawie niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla organów administracji rządowej lub innych podmiotów,

22) część zadań, które nie są zastrzeżone przepisami prawa wyłącznie na rzecz Związku, zarząd na podstawie uchwały, może zlecić wojewódzkim związkom hokeja na trawie oraz klubom sportowym będących członkami PZHT na podstawie odrębnie zawartych umów.

§ 11

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą działalność statutową na powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Związek może tworzyć fundacje. 

Rozdział III

Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Związku dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) wspierających.

§ 13

1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe, wojewódzkie związki hokeja na trawie, inne stowarzyszenia sportowe posiadające osobowość prawną.

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd PZHT na podstawie pisemnego zgłoszenia.

3. Godność Członka Honorowego i Prezesa Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu PZHT osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju hokeja na trawie.

4. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające Związek organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność. Osoby prawne działają w Związku poprzez upełnomocnionych przedstawicieli.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestnictwa w wyborze delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,

3) korzystać z pomocy Związku oraz uprawnień wynikających ze statutu i działalności Związku.

2. Członkowie honorowi PZHT posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 15

Członkowie Związku są zobowiązani do:

1)  aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego hokeja na trawie,

2) przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie,
a w hokeju na trawie w szczególności, w tym przyjętych przez Międzynarodową Federację Hokeja na Trawie (FIH) oraz Europejską Federację Hokeja na Trawie (FEH), 

 1. opłacania składek członkowskich,

4)   dbania o dobre imię Związku,

 1. dbania o właściwy poziom moralno-wychowawczy, etyczny działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów, zawodników członków sztabów medycznych i pracowników zatrudnionych w hokeju na trawie,
 2. osoba fizyczna piastująca funkcje w organach Związku lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem Związku nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,
 3. członkowie zwyczajni Związku nie mogą brać udziału w systemie rozgrywek
  w hokeju na trawie organizowanymi przez inne krajowe lub zagraniczne stowarzyszenia bez zgody Zarządu Związku,
 4. uniemożliwiania umieszczania i powodowania zdejmowania na obiektach hokejowych niedozwolonych urządzeń nagłaśniających, transparentów, flag i innych przedmiotów zawierających treść obraźliwą, rasistowską, itp.,
 5. przestrzegania zasad i przepisów antydopingowych zawartych w szczególności 
  w Światowym Kodeksie Antydopingowym Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA) oraz w Modelowych regułach antydopingowych Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

§ 16

1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu PZHT,

2) rozwiązania się stowarzyszenia względnie sekcji hokeja na trawie w tym stowarzyszeniu,

3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu PZHT w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

2. Członek zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd PZHT w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

3. Zawieszenie klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu sekcji hokeja na trawie uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych.

§ 17

Od uchwały Zarządu PZHT o wykluczeniu lub o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 18

Władzami Polskiego Związku Hokeja na Trawie są:

1) Walne Zgromadzenie Delegatów,

2) Zarząd PZHT,

3) Komisja Rewizyjna PZHT.

§ 19

Kadencja władz Polskiego Związku Hokeja na Trawie trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 20

Władze Związku mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 21

Najwyższą władzą Polskiego Związku Hokeja na Trawie jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd PZHT raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. W trakcie kadencji Walne Zgromadzenie Delegatów jako sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1) uchwalenie generalnych kierunków działalności PZHT,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i decydowanie o sposobie pokrycia straty,

5) wybór prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej,

6) nadawanie godności Członka Honorowego,

7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

8) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązywaniu się PZHT,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu PZHT w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka PZHT,

10) uchwalanie regulaminu Zarządu,

11) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego. 

§ 22

1. Każdy członek zwyczajny będący wojewódzkim związkiem ma prawo wyznaczyć jednego delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów,

2. Pozostali delegaci wybierani są przez zebrania członków wojewódzkich związków. Liczba mandatów uzależniona jest od liczby zespołów {drużyn} działających w klubach mających siedzibę na terenie wojewódzkiego związku oraz spoza jego terenu posiadających członkostwo tego wojewódzkiego związku i posiadających licencję PZHT
i wynosi:

a) w przypadku zespołów szczebla centralnego drużyn I i II ligi mężczyzn na obiektach otwartych, o Mistrzostwo Polski kobiet na obiektach otwartych po jednym mandacie za każdą drużynę,

b) w przypadku klubów biorących udział we współzawodnictwie organizowanym przez PZHT w kategoriach juniorów, juniorek, juniorów mł.,

juniorek mł. dodatkowo:

– od 1 do 5 drużyn 1 mandat

– od 6 do 10 drużyn 2 mandaty

– od 11 do 15 drużyn 3 mandaty

– od 16 do 20 drużyn 4 mandaty

– od 21 do 25 drużyn 5 mandaty

– od 25 drużyn i więcej 6 mandatów,

c) w przypadku klubów nie biorących udziału we współzawodnictwie organizowanym przez PZHT ale posiadających licencję PZHT w kategoriach młodzików /czek i dzieci dodatkowo:

– od 1 do 15 drużyn 1 mandat

– od 16 i więcej 2 mandaty.

3. Liczba zespołów {drużyn} klubów zostanie określona według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

4. Z głosem doradczym członkowie Zarządu PZHT i Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 

5. Wybór Prezesa Zarządu PZHT:

1) wyboru Prezesa Związku dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów spośród:

a) kandydatów zgłoszonych przez Zarząd z własnej inicjatywy,

b) kandydatów zgłoszonych za pośrednictwem Zarządu przez Zarządy wojewódzkich związków w terenie co najmniej na 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie i zgodę kandydata na kandydowanie,

2) wybór odbywa się w odrębnym głosowaniu, Prezesem Związku zostaje kandydat, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnie oddanych,

3) jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymogu określonego w punkcie poprzedzającym, ustala się druga turę wyborów, w której bierze udział dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów ważnych. Prezesem Zarządu PZHT zostaje wybrany ten, kto otrzyma w tym dodatkowym głosowaniu większą ilość głosów ważnych.

4) w przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji, Zarząd spośród członków Zarządu wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wybiera nowego Prezesa. Ustąpienie z funkcji Prezesa nie jest równoznaczne z ustąpieniem z funkcji członka zarządu,

6. Wybór członków Zarządu PZHT:

1) Kandydatów na członków Zarządu mogą zgłaszać delegaci i zaproszeni goście.

2) Kandydatów na członków zarządu PZHT zgłasza się do komisji wyborczej
w dowolnej liczbie, przy czym nie może być ona mniejsza od statutowej liczby członków Zarządu. 

3) Prezes PZHT ma prawo rekomendować kandydatów na członków zarządu, pełniących funkcję przewodniczącego w następujących komisjach i wydziałach: Wydział Gier i Dyscypliny, Kolegium Sędziów i Wydział Wyszkolenia. 

4) Wśród zgłoszonych kandydatów wybranych zostaje 9-11 członków Zarządu PZHT zgodnie z przyjętym regulaminem wyborów.  

5) Kandydat na członka Zarządu PZHT musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

7. Wybór Komisji Rewizyjnej PZHT:

1) Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej mogą zgłaszać delegaci i zaproszeni gości.

2) Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób wybiera Walne Zgromadzenie w drodze imiennych wyborów spośród kandydatów przedstawionych przez Komisję Wyborczą.

3) Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają 50% + 1 głosów ważnie oddanych.

4) Jeżeli wymogu określonego w punkcie poprzedzającym nie spełni 5 kandydatów, ustala się drugą turę wyborów, w której biorą udział pozostali zgłoszeni kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów ważnych. Członkiem Komisji Rewizyjnej PZHT zostaje wybrany ten, kto otrzyma w tym dodatkowym głosowaniu większą ilość głosów ważnych. 

8. Wybory odbywają się zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZHT.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd PZHT zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę uczestniczących delegatów.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd PZHT z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Związku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd PZHT
w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym dokonano wyboru nowych władz nie przedłuża się kadencji, o której mowa w § 19 Statutu.

Zarząd Związku

§ 25

1. Zarząd składa się z 10-12 członków, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika.

 1. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

3. Członek Zarządu Związku nie może :

a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na walne zebranie delegatów PZHT zwołane dla wyboru władz tego związku;

b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;

b1) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;

b2) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;

c) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

4. Zarząd może wyłonić ze swego składu prezydium jako organ kierujący pracami Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Regulamin pracy prezydium uchwala Zarząd Związku. Prezydium składa się z 4-5 członków Zarządu PZHT, w tym prezesa, skarbnika i członków Zarządu PZHT.

5. Zarząd pracuje w oparciu o „Regulamin Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie” uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

6. Pracownicy etatowi PZHT nie mogą kandydować na członka Zarządu PZHT, za wyjątkiem Sekretarza Generalnego PZHT.

7. Sekretarz Generalny Związku jako pracownik PZHT powoływany i odwoływany jest przez Zarząd PZHT zgodnie z zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki. 

§ 26

Do kompetencji Zarządu PZHT należy:

1) reprezentowanie PZHT na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) realizowanie wytycznych i poleceń władz sportowych w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu hokeja na trawie oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.

3) występowanie do władz sportowych w sprawach:

a) dotacji dla PZHT,

b) szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich,

c) budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami hokeja na trawie,

d) wnioskowanie rozdziału środków na potrzeby wojewódzkich związków hokeja na trawie i klubów,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami PZHT zgodnie z odpowiednimi przepisami,

5) uchwalenie planów działania i planów finansowych Polskiego Związku Hokeja na Trawie,

6) ocena działalności wojewódzkich związków hokeja na trawie,

7) rozpatrywanie odwołań wojewódzkich związków hokeja na trawie,

8) reprezentowanie Polskiego Związku Hokeja na Trawie w międzynarodowych federacjach sportowych,

9) powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd PZHT,

10) rozstrzyganie sporów związanych z działalnością wojewódzkich związków hokeja na trawie,

11) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz PZHT,

12) nadawanie klubom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,

13) określenie praw i obowiązków zawodnika,

14) ustalania zasad przyznawania licencji dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz sędziów sportowych,

15) wnioskowanie o utworzenie i likwidację niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego,

16) ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie,

17) ustalenie zasad i trybu przynależności klubowej,

18) ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek rocznych, licencji oraz innych opłat od osób fizycznych i prawnych na rzecz Związku,

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu PZHT powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a posiedzenia Prezydium Zarządu raz na miesiąc.

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć prezesi wojewódzkich związków hokeja na trawie.

2. Uchwały Zarządu PZHT zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 28

W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu PZHT jego uprawnienia przysługują prezesowi, wiceprezesowi przy udziale sekretarza generalnego, którzy zobowiązani są do poinformowania Prezydium lub Zarząd o podjętych decyzjach na najbliższym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Zasady organizacyjne:

1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Polskiego Związku Hokeja na Trawie, odpowiedzialnym tylko przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów,

2) Komisja Rewizyjna PZHT działa na podstawie praw i obowiązków zawartych
w Statucie Związku oraz na podstawie regulaminu obejmującego tryb i formy pracy Komisji,

3) Komisja składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na czteroletnią kadencję (§ 21 pkt. 5 Statutu),

4) Komisja w ciągu czternastu dni od dnia wyboru konstytuuje się wybierając przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza,

5) przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje jej stanowisko wobec innych organów statutowych Polskiego Związku Hokeja na Trawie,

6) wiceprzewodniczący w razie nieobecności przewodniczącego obejmuje jego funkcję,
a sekretarz prowadzi dokumentację działalności Komisji,

7) członkowie Komisji działają w zakresie swoich zainteresowań, posiadanej wiedzy
i umiejętności dążąc do ich stałego doskonalenia,

8) przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu i innych organów PZHT z głosem doradczym,

9) Komisję obowiązują również zasady ujęte w § 19, § 20, § 22 i w § 24 Statutu.

2. Prawa i obowiązki Komisji:

1) Komisja Rewizyjna w czasie swej kadencji ma obowiązek przeprowadzania okresowych rewizji całokształtu działalności PZHT. Celem ich oraz dokumentalnych kontroli szczegółowych jest czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez Zarząd zadań statutowych, zatwierdzonych programów i planów działalności oraz nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów.

2) Okresowe rewizje i szczegółowe kontrole dokumentalne winny obejmować między innymi:

a) rzetelność i legalność działania Zarządu i jego organów,

b) realizację uchwał Walnych Zgromadzeń Delegatów,

c) realizację uchwał Zarządu,

d) realizację zaleceń Komisji Rewizyjnej,

e) gospodarkę finansową i majątkową.

3) Komisja ma obowiązek sporządzania z przeprowadzonych kontroli protokołów
z zaleceniami i wnioskami, a z całokształtu swej działalności i działalności Zarządu okresowych sprawozdań.

4) Komisja ma obowiązek występowania do Zarządu PZHT z zaleceniami i wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz z żądaniem udzielenia wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni.

5) Komisja ma obowiązek przedkładania Walnemu Zgromadzeniu Delegatów swoich sprawozdań oraz posiada wyłącznie prawo stawiania wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu oraz w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.

6) Komisja ma prawo uchwalania własnych regulaminów pracy.

7) Zgodnie z §17 Komisja ma prawo opiniowania odwołań klubów od uchwał Zarządu PZHT o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich.

8) Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego PZHT przedkładanego do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT. 

Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia

§ 30

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla hokeja na trawie działaczy
i zawodników.

§ 31

Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom
i zawodnikom hokeja na trawie.

§ 32

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają USTAWA
O SPORCIE i wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz regulaminy PZHT.

Rozdział VI

Kary

§ 33

1. Związek ma prawo nakładania kar na:

1) członków Związku,

2) zawodników,

3) trenerów i instruktorów,

4) sędziów,

5) działaczy.

2. W Związku jako organy dyscyplinarne działają:

1) Wydział Gier i Dyscypliny, który prowadzi i nadzoruje rozgrywki w hokeju na trawie, weryfikuje wyniki spotkań i w pierwszej instancji nakłada kary wynikające
z nieprzestrzegania regulaminów w czasie i w związku z rozgrywkami,

2) Komisja Dyscyplinarna, która w pierwszej instancji orzeka o karach dyscyplinarnych za naruszanie lub niewykonywanie postanowień statutu i regulaminów Związku
z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 1,

3) szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego, orzekanie kar i egzekwowanie ich wykonania określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT,

4) w drugiej instancji sprawy dyscyplinarne rozpatruje Zarząd Związku, którego orzeczenia są ostateczne.

3. Kary stosowane przez organy dyscyplinarne dzieli się na:

1) kary zasadnicze:

a) nagana,

b) czasowe zawieszenie w prawach zawodnika lub działacza sportowego,

c) wykluczenie z działalności Związku lub dożywotnia dyskwalifikacja,

2) kary dodatkowe:

a) zakaz wyjazdu za granicę w celach sportowych,

b) wykluczenie na określony czas lub na stałe ze składu kadry narodowej lub okręgowej,

c) zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w jednostkach organizacyjnych Związku oraz sekcjach hokejowych klubów będących członkami PZHT.

4. Kary nakładane na kluby:

1) zasadnicze:

a) kara pieniężna,

b) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości zawodów hokejowych na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

c) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek,

d) wykluczenie ze Związku,

2) dodatkowe:

a) zakaz reprezentowania polskiego hokeja w rozgrywkach międzynarodowych (pucharowych i towarzyskich),

b) pozbawienie drużyny tytułu mistrza lub wicemistrza Polski.

§ 34

1. Zarząd Związku może ustanawiać stały sąd polubowny do rozpoznawania spraw związanych ze sprawami majątkowymi powstałymi na tle uprawiania hokeja na trawie
w Polsce.

2. Do sądów polubownych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

3. Stronami postępowania przed sądem polubownym mogą być kluby i związki sportowe, osoby fizyczne uprawiające hokej na trawie oraz zajmujące się jego organizacją lub upowszechnianiem, przedsiębiorcy prowadzący działalność w hokeju na trawie, a także inne osoby prawne, bez względu na ich siedzibę i miejsce zamieszkania.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Związku

§ 35

1. Majątek PZHT stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze PZHT składają się:

1)  wpływy z zawodów organizowanych przez PZHT,

2) środki na realizację zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

3)  składki roczne członków PZHT,

4)  darowizny, dotacje, subwencje, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł,

 1.   wpływy z działalności gospodarczej, o ile zostanie podjęta, 
 2. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej PZHT. 

§ 36

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZHT wymagane jest współdziałanie dwóch z niżej wymienionych osób:

prezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego, głównego księgowego.

§ 37

Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

§ 38

 1. Związek jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do spotkań międzypaństwowych i międzynarodowych reprezentacji Polski w hokeju na trawie w rożnych kategoriach wiekowych oraz do prowadzenia przez Związek lub podmiot przez niego upoważniony krajowych rozgrywek hokejowych,
  a w szczególności praw telewizyjnych, reklamowych  i marketingowych realizowanych odnośnie powyższych spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich istniejących obecnie
  i w przyszłości środków technicznych.
 2. Związek oraz kluby uczestniczące w najwyższej klasie rozgrywek są współwłaścicielami – innych niż wymienione w pkt. 1 – praw majątkowych
  i niemajątkowych do spotkań, a w szczególności praw telewizyjnych, reklamowych
  i marketingowych realizowanych w powyższych spotkaniach i rozgrywkach za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich istniejących obecnie i w przyszłości środków technicznych.
 3. Prawami opisanymi w pkt 2 można dysponować w sposób określony w odrębnych umowach zawartych pomiędzy Związkiem, klubami uczestniczącymi w najwyższej klasie rozgrywek reprezentowanymi przez Związek lub inny podmiot organizujący rozgrywki  a podmiotem nabywającym te prawa. Do zawarcia umów o sprzedaży tych praw konieczne jest udzielenie przez Związek i kluby szczególnego pełnomocnictwa do tej transakcji.
 4. Środki finansowe uzyskane z tytułu wykorzystywania praw majątkowych
  i niemajątkowych zostaną podzielone na zasadach ustalonych umową pomiędzy Związkiem a klubami uczestniczącymi w najwyższej klasie rozgrywek.

§ 39

Zarząd Związku sporządza corocznie sprawozdanie finansowe, które poddaje ocenie przez biegłego rewidenta i przedstawia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

§ 40

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się PZHT podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 41

Uchwała o rozwiązaniu się PZHT określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek PZHT.

§ 42

Zmiany w Statucie zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT.