Polski Związek Hokeja na Trawie

Zapytanie ofertowe: Biegły rewident

Polski Związek Hokeja na Trawie ogłasza procedurę zapytań ofertowych, której celem jest wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2022.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta:

Polski Związek Hokeja na Trawie z siedzibą przy ul. Starołęcka 36 w Poznaniu ogłasza procedurę zapytań ofertowych, której celem jest wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PZHT za rok 2022 i sporządzenia opinii z tego badania.

Termin zakończenia badania i wydania opinii zostaje ustalony na dzień 15 maja 2023 roku.

Oferent musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz spełniać warunki do bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia, zawierające informację o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto, dane kontaktowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy dostarczyć do dnia 30.11.2022 r. na adres Biura Polskiego Związku Hokeja na Trawie z siedzibą w Poznaniu 61- 361, przy ul. Starołęcka 36 lub e-mail: biuro@pzht.pl

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 „.

Procedura i przebieg postępowania: Zarząd Związku rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi je Komisji Rewizyjnej PZHT, w celu wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2022. Wyboru biegłego rewidenta dokona Komisja Rewizyjna PZHT. W uzasadnionych wypadkach ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane.

Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostanie zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. Organizator jest obowiązany powiadomić uczestnika postępowania, którego oferta zostałą wybrana albo przekazać informację o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Zastrzeżenia prawne:

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Piotr Wilkoński
Sekretarz Generalny PZHT

Filip Sobczak