Polski Związek Hokeja na Trawie

Zawiadomienie o zwołaniu WZD PZHT

27 lipca 2022 roku Zarząd PZHT, na podstawie Statutu Związku, podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT odbędzie się w dniu 30/09/2022 roku w Poznaniu w siedzibie Związku ul. Starołęcka 36 Poznań o godz. 18:30 w I terminie. W przypadku braku kworum, II termin WZD wyznaczony zostaje na godz. 19:00 w tym samym miejscu.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Powołanie Prezydium, w tym przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza.
 3. Powołanie komisji mandatowej.
 4. Sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania przez komisję mandatową.
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Zatwierdzenie regulaminu Zgromadzenia. 
 9. Wystąpienia gości.
 10. Wybór komisji wyborczej, w celu weryfikacji zgłoszonych kandydatów na członków władz Związku.
 11. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 12. Przedstawienie opinii biegłego Rewidenta za rok 2021.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 r.
 18. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 r.
 19. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.
 20. Przerwa kawowa.
 21. Przedstawienie sprawozdania przez komisję Skrutacyjną z przeprowadzonych głosowań. 
 22. Przyjęcie przez komisję wyborczą zgłoszeń kandydatów na członków władz związku i prezentacja kandydatów.
 23. Przeprowadzenie wyboru na członków władz związku.
 24. Przerwa kawowa.
 25. Zliczenie głosów przez komisję skrutacyjną i przedstawienie sprawozdania z wyborów.
 26. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i propozycji uchwał oraz głosowanie nad nimi. 
 27. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Kluby i Okręgi zobowiązane są do nadesłania do dnia 2 września 2022 roku zgłoszeń delegatów. Do dnia 9 września 2022 roku, PZHT prześle komplet materiałów dotyczący WZD na adresy delegatów.

Filip Sobczak