Polski Związek Hokeja na Trawie

Przed nami Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego

3 lipca w siedzibie PZHT przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hokeja na Trawie. 

Z uwagi na charakter Zgromadzenia informujemy, że w wyznaczonym terminie (do 03.06.2021 r.) został nadesłany jeden wniosek ze zgłoszeniem kandydata na Prezesa Zarządu – Jacka Sobolewskiego.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT odbędzie się w dniu 03.07.2021 r. w Poznaniu w siedzibie Związku ul. Starołęcka 36 Poznań o godz. 12:00 w I terminie. W przypadku braku kworum, II termin WZD wyznaczony zostaje na godz. 12:30 w tym samym miejscu 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Powołanie Prezydium, w tym przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza.
 3. Powołanie komisji mandatowej.
 4. Sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania przez komisję mandatową.
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Zatwierdzenie regulaminu Zgromadzenia.
 9. Wystąpienia gości.
 10. Wybór komisji wyborczej, w celu weryfikacji zgłoszonych kandydatów na członków władz Związku.
 11. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 12. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich PZHT na lata 2022 – 2025.
 13. Przedstawienie opinii biegłego Rewidenta za rok 2020.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020.
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
 17. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 18. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020 r.
 19. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 r.
 20. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020.
 21. Głosowanie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Związku.
 22. Przerwa kawowa.
 23. Przedstawienie sprawozdania przez komisję Skrutacyjną z przeprowadzonych głosowań.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ilościowego składu Zarządu w latach 2021 – 2025.
 25. Przyjęcie przez komisję wyborczą zgłoszeń kandydatów na Prezesa Zarządu.
 26. Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu.
 27. Przeprowadzenie wyboru Prezesa Zarządu.
 28. Zliczenie głosów przez komisję skrutacyjną i przedstawienie sprawozdania z wyborów Prezesa Zarządu.
 29. Przerwa kawowa.
 30. Przyjęcie przez komisję wyborczą zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu.
 31. Przeprowadzenie wyboru członków zarządu.
 32. Zliczenie głosów przez komisję skrutacyjną i przedstawienie sprawozdania z wyborów do zarządu.
 33. Przyjęcie przez komisję wyborczą zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
 34. Przeprowadzenie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 35. Zliczenie głosów przez komisję skrutacyjną i przedstawienie sprawozdania z wyborów do Komisji Rewizyjnej.
 36. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i propozycji uchwał oraz głosowanie nad nimi.

Filip Sobczak