Polski Związek Hokeja na Trawie

Uchwała Prezydium Zarządu PZHT ws. zagrożenia epidemicznego

Prezydium Zarządu PZHT podjęło decyzję o przyjęciu procedury związanej z zagrożeniem COVID-19.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE dotyczące zmiany terminu meczów z powodu kwarantanny lub izolacji zawodników

Działając na podstawie Regulaminu Systemu Współzawodnictwa Sportowego i Rozgrywekw hokeju na trawie, wg którego:

zgodnie z § 42 pkt 1 WGiD PZHT prowadzący rozgrywki w szczególnie uzasadnionych przypadkach, m.in. działania siły wyższej, jak epidemia choroby w drużynie, ma prawo zmienić ustalony termin rozegrania spotkania oraz kierując się zasadą wskazaną w § 43 tegoż regulaminu, który wskazuje, że 2 zawodników powołanych do Reprezentacji Polski w danej kategorii wiekowej jest podstawą do zmiany terminu rozegrania meczu.

Zarząd PZHT postanawia, że w przypadku sezonu zasadniczego:

  1. Klub uczestniczący w rozgrywkach prowadzonych przez PZHT i innych organizatorów, może wnioskować o przełożenie meczu, jeżeli co najmniej 2 zawodników zostało skierowanych przez SANEPID na kwarantannę lub izolację.
  2. Wnioski w tym zakresie przyjmuje i rozpatruje WGiD PZHT.
  3. Podstawą do wystąpienia z wnioskiem do WGiD PZHT o możliwość przełożenia meczu jest przedstawienie przez Klub wnioskujący dokumentu potwierdzającego skierowanie zawodników/zawodniczek na kwarantannę lub izolację.
  4. W takim przypadku zgoda na przełożenie meczu wydawana jest przez WGiD i nie jest wymagana zgoda Zarządu PZHT. WGiD może odmówić wydania zgody, jeśli zmiana terminu uniemożliwi zakończenie rozgrywek zgodnie z planem.
  5. Po ustaniu kwarantanny lub izolacji drużyna w terminie 7 dni zobowiązana jest poinformować WGiD o proponowanym nowym terminie rozegrania meczu, który potwierdzony  będzie przez obydwa kluby. Ostateczną zgodę na nowy termin rozegrania meczu wydaje WGiD PZHT. 
  6. W przypadku braku porozumienia między klubami decyzję o terminie rozegrania meczu podejmuje WGiD. 
  7. Okręgowe związki hokeja na trawie, organizatorzy rozgrywek w kategorii junior młodszy, są uprawnione do wprowadzenia innych zasad rozgrywania meczów niż zawarte w niniejszych przepisach.
  8. W przypadku zmiany terminu rozegrania meczu z powodu kwarantanny lub izolacji, klub nie ponosi kosztów za zmianę terminu meczu.

Filip Sobczak