Polski Związek Hokeja na Trawie

Informacje dot. badań lekarskich

Przypominamy, że z dniem 1 marca 2019 roku zmienione zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Zgodnie z nowymi przepisami rozszerzony został krąg podmiotów uprawnionych do wydawania orzeczeń o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. Dotychczas uprawnienie takie przysługiwało jedynie lekarzom specjalistom w dziedzinie medycyny sportowej. Nowe przepisy mają na celu uproszczenie tej procedury. 

Od dnia 1 marca 2019 roku orzeczenia te mogą być wydawane również przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy to następującej kategorii zawodników:

  1. dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia),
  2. zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

Ponadto wydłużony został czas na wykonywanie badań okresowych. Dotychczas podstawowe badania okresowe musiały być przeprowadzone co 6 miesięcy. Zgodnie z nowymi przepisami okres ten wynosi 12 miesięcy.

Ponadto informujemy, że 

  1. orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane;
  2. do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Sekretarz Generalny PZHT, 

Piotr Wilkoński

*

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

2. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadzeniu badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904).

3. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze, będących żołnierzami zawodowymi – członkami personelu latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.).

§ 2. 

1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

4. W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

5. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

– wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania orzeczenia.

§ 3.

1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

1) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

2) badanie ortopedyczne;

3) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

4) pomiary antropometryczne;

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

7) badanie ogólne moczu;

8) badanie spirometryczne;

9) konsultację neurologiczną.

  1. 2.Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić wykonanie innych niż określone w ust. 1 badań specjalistycznych lub diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia oraz specyfiki współzawodnictwa sportowego, niezbędnych do wydania orzeczenia.

§ 4.

1. Orzeczenie wydaje się na podstawie badań: wstępnego, okresowego lub kontrolnego.

2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 ust. 1:

1) pkt 8 – u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

2) pkt 9 – u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki.

3. Badanie okresowe przeprowadza się:

1) co 12 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7;

2) dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;) co 24 miesiące – w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1:

a) pkt 8 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie,

b) pkt 9 – u zawodników uprawiających sporty walki.

4. Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia.

5. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

§ 5. (uchylony).

§ 6. Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. 

Filip Sobczak