Polski Związek Hokeja na Trawie

Zapytanie ofertowe: biegły rewident

Polski Związek Hokeja na Trawie ogłasza procedurę zapytań ofertowych, której celem jest wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019.

Polski Związek Hokeja na Trawie z siedzibą przy ul. Starołęcka 36 w Poznaniu ogłasza procedurę zapytań ofertowych, której celem jest wyłonienie biegłego rewidenta do:

– przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PZHT za rok 2019 i sporządzenia opinii z tego badania.

– oferent musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów

– uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz spełniać warunki do bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia, zawierające informację o oczekiwanym wynagrodzeniu brutto, dane kontaktowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy dostarczyć do dnia 30.01.2020 r. do godziny 12.00 na adres Biura Polskiego Związku Hokeja na Trawie z siedzibą w Poznaniu 61-361, przy ul. Starołęcka 36

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 ”.

Procedura i przebieg przetargu:

Zarząd Związku rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi je Komisji Rewizyjnej PZHT, w celu wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2019.

Wyboru biegłego rewidenta dokona Komisja Rewizyjna PZHT.

W uzasadnionych wypadkach ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane.

Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostanie zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Zastrzeżenia prawne:

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W imieniu PZHT, sekretarz generalny PZHT Piotr Wilkoński

Filip Sobczak