Polski Związek Hokeja na Trawie

Komunikat Zarządu PZHT po Walnym Zebraniu Delegatów

Dnia 28 września br., w drugim terminie, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Hokeja na Trawie. W programie zebrania było między innymi uchwalenie nowego statutu, głosowania nad przyjęciem sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018 oraz głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu PZHT za rok 2017 i rok 2018.

Zarząd PZHT liczył na uchwalenie nowego statutu, bowiem jego przyjęcie jest warunkiem koniecznym, aby skutecznie ubiegać się o dotacje, które pozwalają między innymi na finansowanie szkolenia oraz udział kadr narodowych w imprezach mistrzowskich

Niestety, ze względu na niewystarczającą frekwencję delegatów, do głosowania nie doszło.

Ponadto większość obecnych delegatów zdecydowało nie przyjąć sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018. Argumentem przeciwko przyjęciu sprawozdania za rok 2017 była negatywna opinia biegłego rewidenta oraz uchwała Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna wskazała, że z powodu uzasadnionych podejrzeń o popełnienie przestępstwa oraz ze względu na toczące się postępowanie w prokuraturze nie rekomendują udzielenia absolutorium Zarządowi PZHT za rok 2017.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 otrzymało pozytywną opinię biegłego rewidenta, który potwierdził, że zostało ono sporządzone prawidłowo i przedstawia sytuację finansową w sposób rzetelny.

Delegaci podczas dyskusji zakwestionowali utworzenie w bilansie Związku, na wniosek biegłego rewidenta, rezerwy dotyczącej zobowiązań w stosunku do Ministerstwa Sportu i Turystyki, na pokrycie możliwych do zwrotu dotacji za rok 2018. 

Konieczność zwrotu wynikać może z ustaleń toczącego się postępowania prokuratorskiego i jest odzwierciedleniem zasady „ostrożności rachunkowej”, stosowanej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Utworzona rezerwa zwiększyła stratę lat ubiegłych do wysokości 5 585 030,16 PLN. 

Delegaci motywowali swoje stanowisko tym, że są to wartości prawdopodobne, a nie pewne.

Większość delegatów uznała także, żeby ze względu na brak Komisji Rewizyjnej – która złożyła rezygnację – nie zatwierdzać sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Członkowie Zarządu funkcjonujący zarówno w roku 2017 oraz roku 2018 w większości przypadków nie uzyskali absolutorium.

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie pragnie poinformować środowisko hokeja na trawie w Polsce, że powyższa sytuacja niesie ze sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim istnieje ogromne ryzyko ograniczenia finansowania Polskiego Związku Hokeja na Trawie ze środków publicznych

Dnia 1 października br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie, podczas którego:

  • podjęto decyzję o zwołaniu na 14.12.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PZHT.

Głównymi celami Zgromadzenia są:

  • uchwalenie statutu,
  • powołanie Komisji Rewizyjnej,
  • uzupełnienie składu Zarządu, 

W trakcie posiedzenia:

  • podjęto decyzję o wypowiedzeniu wynajmu biura PZHT,
  • podjęto decyzję o wypowiedzeniu od 01.01.2020 r. umów z Sekretarzem Generalnym PZHT oraz Kierownikiem Wyszkolenia PZHT z uwagi na finansowanie powyższych wydatków ze środków skarbu państwa.

Niestety nie ma formalnej możliwości wprowadzenia pod obrady Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów ponownego głosowania nad już podjętymi uchwałami dotyczącymi braku akceptacji sprawozdań finansowych za rok 2018.

Ograniczenie finansowania PZHT ze środków publicznych oznacza – w najbliższej przyszłości – że udział reprezentacji Polski mężczyzn oraz kobiet w Halowych Mistrzostwach Europy, które odbędą się w styczniu, stoi pod ogromnym znakiem zapytania

Ewentualny brak finansowania powoduje bardzo poważne komplikacje. Członkowie Zarządu wspólnie zdecydowali, że spróbują znaleźć sposób, aby mimo przeciwności, nasze drużyny narodowe mogły w tych – najważniejszych w przyszłym roku – zawodach uczestniczyć.

Brak finansowania spowoduje również zmiany w kolejnych miesiącach i latach – brak środków na szkolenie kadr, brak udziału w imprezach mistrzowskich oraz brak finansowania LOMS, czyli dawnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.

Zarząd PZHT pragnie także zaapelować do całego środowiska hokejowego o zapewnienie wysokiej frekwencji podczas zbliżającego się Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. Od nas wszystkich zależy, czy uchwalimy statut i czy damy szansę polskiemu hokejowi na trawie na zdobycie finansowania. Jeżeli nie w roku 2020, to być może w kolejnych latach.

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Filip Sobczak